Garážové stání 01 Garážové stání 02 Garážové stání 03 Garážové stání 04 Garážové stání 05

O NÁS


Naše společnost se specializuje na problematiku ochrany vašeho auta před nepřízní počasí. Dále nabízíme zastřešení vchodových dveří a v neposlední řadě i pro příjemné prožití letních měsíců zastřešení teras a zahradních sezení. Spolupracujeme s celou řadou evropských i mimoevropských dodavatelů a dokážeme vám nabídnout řešení dle vašich představ a přání. V případě objednávky vchodové stříšky přes e-shop zajišťujeme dopravu - cena při platbě předem 430,- Kč a na dobírku 550,- Kč. V případě garážových stání je účtována doprava podle kilometrů.OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.
1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.


2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:
a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.pkbpro.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
b) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenu dle čl. 6;
c) "Kupní smlouva" znamená:
I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ,
II. není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 409 a násl. ObchZ;
d) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
e) "Obchodní podmínky" znamená tento dokument - Obchodní podmínky č. 1/2011;
f) "ObchZ" znamená zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
g) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
h) "ObčZ" znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
i) "Rámcová smlouva o dodávkách zboží" znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
j) "Společnost" znamená obchodní společnost prodávající společností PKB PRO s.r.o., Kavkazská 1377/7, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, IČO:24142972,
k) "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
l) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti.
m) "Dokumentace ke zboží" znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít
I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
II. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,
III. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.
3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji kterékoli provozovně Společnosti v České republice. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
3.3. Prodávající může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, nebo zboží vyžaduje speciální materiály nutné k výrobě, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny.


4. SPLATNOST KUPNÍ CENY

4.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.
4.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující převzetím/podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.
4.3. V případě objednávky garážových stání je účtována doprava podle kilometrů.


5. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

5.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.


6. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Na Zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem zejména ustanovením § 620 odst. 1 a 2 OZ), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží či záručním listě) činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).
6.2. Veškeré reklamace se řídí "reklamačním řádem" PKB PRO s.r.o., ObchZ popř. ObčZ. Reklamované Zboží je přijímáno pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.
6.3. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle čl. 5.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady ihned neoznámil Společnosti.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.
Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@pkbpro.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e- mailové zprávy na adresu info@pkbpro.cz.

Předpověď počasí

Free Weather Widget


TOPlist